പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പൽ തല വിജ്ഞാനോത്സവം


ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന   യുറീക്ക/ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോത്സവം പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പൽ തലം വിവിധ സ്കൂളുകളിലായി ആഗസ്ത് 14ന് നടക്കും. സ്കൂൾതല വിജ്ഞാനോത്സവത്തിൽ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളായി തെരഞ്ഞേടുത്തവരാണ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വിജ്ഞാനോത്സവ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അറിയാം.   വിജ്ഞാനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ മുൻ‌കൂട്ടി ചെയ്തു വരേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

എല്‍. പി. വി ഭാ ഗം
പ്രകൃ തി യില്‍ എല്ലാ ജീവ ജാ ല ങ്ങള്‍ക്കും അവ യുടെ തന്നെ വര്‍ഗ്ഗ ത്തില്‍പ്പെട്ട സസ്യ ങ്ങ ളേയും ജന്തു ക്ക ളേയും ഉല്‍പാ ദി പ്പി­ക്കു ന്ന തി നുള്ള കഴി വു ണ്ട്. സസ്യ ങ്ങള്‍ ഇതി നായി നിര വധി മാര്‍ഗ്ഗ ങ്ങ ളാണ് അവ ലം ബി ക്കു ന്ന ത്. നിങ്ങ ളുടെ ചുറ്റു പാ ടില്‍ കാണു ന്നതും നട്ടു വ ളര്‍ത്തു ന്ന തു മായ ചെടി കള്‍ ഏതെല്ലാം തര­ത്തി ലാണ് പ്രത്യു ല്പാ ദനം ലട ത്തു ന്ന തെന്ന് കണ്ടെത്തി പട്ടി ക­പ്പെ ടു ത്ത ണം. (ചെ ടി യുടെ പേര്, കുറ്റി ച്ചെ ടി യാണോ മര മാണോ ഇഴ വ ള്ളി യാ ണോ… തുടങ്ങിയ പ്രത്യേ ക ത കള്‍, വള രുന്ന സ്ഥലം, പ്രത്യു ല്പാ ദന മാര്‍ഗ്ഗം എന്നി ങ്ങ നെ യാണ് പട്ടി ക പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട­ത്. ) ഇതില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ എത്തി ച്ചേര്‍ന്ന നിഗ മ ന ങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?

യു.  പി. വിഭാഗം
വിത്തു വിതരണത്തി നായി സസ്യ ങ്ങള്‍ അവ ലം ബി ച്ചി ര്ക്കുന്ന ലാര്‍ഗ്ഗ ങ്ങള്‍ നിര വ ധി യാ ണെന്ന് നമു ക്ക റി യാം. ചുറ്റു പാ ടു കള്‍ നിരീ ക്ഷിച്ചും മറ്റ് വിവര സ്രോത സ്സു കളെ ആശ്ര യിച്ചും വിത്തു­വി ത ര ണ ത്തി നായി ചെടി കള്‍ സ്വീക രി ച്ചി ട്ടു ള്ള വ്യത്യസ്ത മാര്‍ഗ്ഗ ങ്ങള്‍ ഏതെ ല്ലാ മാ ണെന്ന് കണ്ടെ ത്തു ക. പര മാ വധി വിവ ര­ങ്ങള്‍ ശേഖ രിച്ച് പട്ടി ക പ്പെ ടു ത്തു ക. എത്തി ച്ചേര്‍ന്ന നിഗ മ ന ങ്ങള്‍ എന്തെ ല്ലാ മാണ് ? (ചെ ടി യുടെ പേര്, കുറ്റി ച്ചെ ടി യാണോ മര­മാണോ ഇഴ വ ള്ളി യാ ണോ… തുടങ്ങിയ പ്രത്യേ ക ത കള്‍, വള രുന്ന സ്ഥലം, പ്രത്യു ല്പാ ദന മാര്‍ഗ്ഗം എന്നി ങ്ങ നെ യാണ് പട്ടി ക പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട ത്. )

ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം
ജൈവ വൈ വിധ്യം നില നിര്‍ത്തു ന്ന തില്‍ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെടി ക ളില്‍ നട ക്കുന്ന വിത്തു വി ത ര­ണം. ഇതി നായി വിത്തു കള്‍ക്ക് ഘട നാ പ രമായ പല സവി ശേ ഷ ത ക ളു മു ണ്ട്. വിത്തു വി ത രണം നട ത്തു ന്ന തി നായി ചെടി ക ളില്‍ കാണ പ്പെ ടുന്ന അനു കൂ ല ന ങ്ങള്‍ എന്തെ ല്ലാ മാ ണെന്ന് കണ്ടെ ത്തു ക. വിവ ര ങ്ങള്‍ പട്ടി ക പ്പെ ടുത്തി, എത്തി ച്ചേ രുന്ന നിഗ മ ന ങ്ങള്‍ എന്തെ ല്ലാ മെന്നെഴു ത ണം. (പേ ര്, ശാസ്ത്ര നാമം, ചെടി യുടെ സ്വഭാ വം, ഘട നാ പ ര­മായ സവി ശേ ഷ ത കള്‍, വള രുന്ന സ്ഥലം, എന്നി ങ്ങ നെ യാണ് പട്ടി ക പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട ത്.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

%d bloggers like this: