ജില്ലാ ബാല ശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസ് സമാപിച്ചു.


ഏപ്രില്‍ 23 ,24  തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി കാര്‍ഷിക കോളേജില്‍ വച്ചു നടന്ന ബാല ശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസ് സമാപിച്ചു. യു പി, എച് എസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി 120  വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പങ്കെടുത്തു. 23  നു രാവിലെ ബാല ശാസ്ത്ര കൊണ്ഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാലോട് ട്രോപികല്‍ ബോട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍  ഡയരക്ടര്‍ ശ്രീമതി ടി ജി ലത നിര്‍വഹിച്ചു. കാര്‍ഷിക കോളേജ് ഡീന്‍ ഡോ. സ്വരൂപ്‌ ജോണ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പരിഷത്ത് കേന്ദ്ര നിര്‍വാഹക സമിതിയംഗം ശ്രീ. ഹരിലാല്‍ ബാല ശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസ് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നല്‍കി. കല്ലിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിടന്റ്റ് ശ്രീ. ശൈലേഷ് കുമാര്‍, കാര്‍ഷിക കോളേജ് സോയില്‍ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം പ്രൊഫസര്‍ ശ്രീ. എന്‍ സൈഫുദീന്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസകള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു. കാര്‍ഷിക  കോളേജ് അസോസിയറ്റ് ഡയരക്ടര്‍ ഡോ. മോത്തിലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്വാഗതവും ജില്ല വൈസ്  പ്രസിടന്റ്റ് സരസാംഗന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ പ്രൊഫസര്‍ സി ഭാസ്കരന്‍ വിദ്യാര്തികള്‍ക്ക് കാര്‍ഷിക കോളേജ് ക്യാമ്പസ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് പ്രോജക്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. അവതരണം, അവലോകനം ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി സഹവാസ രീതിയിലായിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി
സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ ജി സുരേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഡോ. ആര്‍ വി ജി മേനോന്‍ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ദീന്‍ ഡോ. സ്വരൂപ്‌ ജോണ് സമ്മാന ദാനം നടത്തി. ശ്രീ ബാല കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു

ഏപ്രില്‍ 23 ,24  തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി കാര്‍ഷിക കോളേജില്‍ വച്ചു നടന്ന ബാല ശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസ് സമാപിച്ചു. യു പി, എച് എസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി 120  വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പങ്കെടുത്തു. 23  നു രാവിലെ ബാല ശാസ്ത്ര കൊണ്ഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാലോട് ട്രോപികല്‍ ബോട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍  ഡയരക്ടര്‍ ശ്രീമതി ടി ജി ലത നിര്‍വഹിച്ചു. കാര്‍ഷിക കോളേജ് ഡീന്‍ ശ്രീ  സ്വരൂപ്‌ ജോണ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പരിഷത്ത് കേന്ദ്ര നിര്‍വാഹക സമിതിയംഗം ശ്രീ. ഹരിലാല്‍ ബാല ശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസ് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നല്‍കി. കല്ലിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിടന്റ്റ് ശ്രീ. ശൈലേഷ് കുമാര്‍, കാര്‍ഷിക കോളേജ് സോയില്‍ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം പ്രൊഫസര്‍ ശ്രീ. എന്‍ സൈഫുദീന്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസകള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു. കാര്‍ഷിക  കോളേജ് അസോസിയറ്റ് ഡയരക്ടര്‍ ഡോ. മോത്തിലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്വാഗതവും ജില്ല വൈസ്  പ്രസിടന്റ്റ് സരസാംഗന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ പ്രൊഫസര്‍ സി ഭാസ്കരന്‍ വിദ്യാര്തികള്‍ക്ക് കാര്‍ഷിക കോളേജ് ക്യാമ്പസ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് പ്രോജക്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. അവതരണം, അവലോകനം ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി സഹവാസ രീതിയിലായിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി
സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ ജി സുരേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഡോ. ആര്‍ വി ജി മേനോന്‍ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ദീന്‍ ഡോ. സ്വരൂപ്‌ ജോണ് സമ്മാന ദാനം നടത്തി. ശ്രീ ബാല കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു

ഏപ്രില്‍ 23 ,24  തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി കാര്‍ഷിക കോളേജില്‍ വച്ചു നടന്ന ബാല ശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസ് സമാപിച്ചു. യു പി, എച് എസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി 120  വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പങ്കെടുത്തു. 23  നു രാവിലെ ബാല ശാസ്ത്ര കൊണ്ഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാലോട് ട്രോപികല്‍ ബോട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍  ഡയരക്ടര്‍ ശ്രീമതി ടി ജി ലത നിര്‍വഹിച്ചു. കാര്‍ഷിക കോളേജ് ഡീന്‍ ശ്രീ  സ്വരൂപ്‌ ജോണ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പരിഷത്ത് കേന്ദ്ര നിര്‍വാഹക സമിതിയംഗം ശ്രീ. ഹരിലാല്‍ ബാല ശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസ് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നല്‍കി. കല്ലിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിടന്റ്റ് ശ്രീ. ശൈലേഷ് കുമാര്‍, കാര്‍ഷിക കോളേജ് സോയില്‍ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം പ്രൊഫസര്‍ ശ്രീ. എന്‍ സൈഫുദീന്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസകള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു. കാര്‍ഷിക  കോളേജ് അസോസിയറ്റ് ഡയരക്ടര്‍ ഡോ. മോത്തിലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്വാഗതവും ജില്ല വൈസ്  പ്രസിടന്റ്റ് സരസാംഗന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ പ്രൊഫസര്‍ സി ഭാസ്കരന്‍ വിദ്യാര്തികള്‍ക്ക് കാര്‍ഷിക കോളേജ് ക്യാമ്പസ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് പ്രോജക്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. അവതരണം, അവലോകനം ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി സഹവാസ രീതിയിലായിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി
സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ ജി സുരേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഡോ. ആര്‍ വി ജി മേനോന്‍ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ദീന്‍ ഡോ. സ്വരൂപ്‌ ജോണ് സമ്മാന ദാനം നടത്തി. ശ്രീ ബാല കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു   കോളേജ് കോഴ്സ് ഡയരക്ടര്‍ ഡോ. കെ. രാജ്മോഹന്‍ ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തി. എം വിജയകുമാര്‍ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഏപ്രില്‍ 26 ,27  തീയതികളില്‍ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍  നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ബാല ശാസ്ത്ര കൊലെജിലെക്കായി 15  കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: